مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان با حضور اکثریتی اولیاء وتمامی مربیان این دبستان برگزار گردید. دراین جلسه کاندیدای عضویت در انجمن حضور خود را اعلام کردند و دراین مجمع معرفی و انتخابات صورت گرفت. کاندیدا به شرح زیر انتخاب…